Het is vrijdag 0:13De praktijk is gesloten.
Het is vrijdag 0:13De praktijk is gesloten.

Privacyreglement – fysiotherapie Geertruidenberg

Introductie verwerking van persoonsgegevens en privacy binnen onze praktijk

Fysiotherapie Geertruidenberg en onze medewerkers hechten veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring wordt omschreven hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Bij fysiotherapie Geertruidenberg verwerken wij persoonsgegevens. Dit is noodzakelijk om u (medisch) goed te kunnen behandelen, wegens wettelijke verplichtingen en in verband met financiële afhandeling van uw behandelingen.

Er wordt door ons alles aan gedaan om uw privacy te waarborgen. Praktijk fysiotherapie Geertruidenberg houdt zich aan de wet- en regelgeving Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit houdt in dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt (deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring).
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel de gegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 • Vragen om uw toestemming indien wij deze nodig hebben voor de verwerking van de persoonsgegevens.
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen voor de verwerking van persoonsgegevens om beveiliging van deze gegevens te waarborgen.
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan derde partijen, tenzij dit na toestemming overeen is gekomen en noodzakelijk is voor behandeling.

 

De plichten van praktijk fysiotherapie Geertruidenberg

Fysiotherapie Geertruidenberg is volgens de AVG verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens in de praktijk. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de praktijk als volgt;

 • Uw gegevens worden door de volgende doeleinden verzameld:
  • Voor fysiotherapeutische zorgverlening
  • Voor doelmatig beheer en beleid
  • Voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting.
 • Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.
 • Je wordt op de hoogte gesteld van het feit dat uw persoonsgegevens verwerkt worden. Dit kan gebeuren door de zorgverlener, maar ook via een nieuwsbrief of via onze website.
 • Alle medewerkers van fysiotherapie Geertruidenberg hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met persoonsgegevens.
 • De persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.
 • De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening. Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 15 jaar (vanaf de laatste behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is voor bijvoorbeeld uw gezondheid of die van het kind. Dit is ter beoordeling van de behandelaar.

 

Uw rechten als betrokkene

U heeft als betrokkene de volgende rechten:

 • Het recht om te weten of en welke persoonsgegeven verwerkt worden.
 • Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad)
 • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens, indien dat nodig mocht zijn.
 • Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.
 • Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan het dossier.
 • Het recht om je in bepaalde gevallen tegen de verwerking van de gegevens te verzetten.

Wanneer u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit mondeling of middels een aanvraagformulier kenbaar maken. Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of een curator of mentor).

 

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

De medewerkers van fysiotherapie Geertruidenberg hebben de verplichting vertrouwelijk met persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener voor verstrekking van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Er zijn wel enkele uitzonderingen op deze regel. Op grond van wettelijke voorschriften kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar dit kan ook wanneer er gevreesd wordt voor een ernstig gevaar van uw gezondheid of die van derde. Bovendien kunnen gegevens uitgewisseld worden met andere zorgverleners, zoals bijvoorbeeld een huisarts.

 

Overdracht van medische gegevens

Als u een nieuwe fysiotherapeut kiest is het belangrijk dat deze op de hoogte is van uw medische geschiedenis. U heeft tevens ook het recht uw medische gegevens op te vragen. Het recht geldt voor een deel van de gegevens in uw medische dossier.

Welke gegevens wel
De persoonsgegevens die u als patiënt zelf en actief heeft verstrekt. Dat geldt ook voor de gegevens die indirect door u zijn verstrekt door gebruik te maken van een dienst of een apparatuur dat gegevens vastlegt (denk hierbij aan een bloeddrukmeting, saturatiemeting, wandeltest etc.).

Welke gegevens niet
Conclusies, diagnoses, vermoedens en behandelplanen die de fysiotherapeut op basis van de door u verstrekte informatie vaststelt vallen niet onder de overdrachtsplicht.

Een overzicht van de medische gegevens waarvoor het overdrachtsrecht geldt, wordt door uw fysiotherapeut persoonlijk aan u overgedragen of per aangetekende post naar uw huisadres gestuurd. Dit dient binnen een maand na uw verzoek plaats te vinden.

 

Gegevensverwerkers

Om onze dienstverlening mogelijk te maken maakt fysiotherapie Geertruidenberg gebruik van verschillende gegevensverwerkers. Al van de onderstaande partijen zijn op de hoogte van de wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens en handelen hiernaar.

Externe partijen Doeleinde
– Intramed Cliëntbeheer en verslaglegging, Elektronisch Patiënten Dossier (EPD)
– Vecozo Declaratieafhandeling zorgverzekeraars
M.b.t. onderzoek
– Qualizorg Meten van cliëntenervaringen
– Chronischzorgnet Benchmarking m.b.t. doelmatigheid testuitkomsten

Vragen?

Heeft u vragen over ons privacyreglement? Dan verzoeken wij u contact op te nemen via ons contactformulier.

Maak een afspraak!

Vul het contactformulier in, wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Fysiotherapie Geertruidenberg

Leerthouwerstraat 2 - 4
4931 CX Geertruidenberg

Fysiotherapie Geertruidenberg

Schonckplein 2
4931 EB Geertruidenberg

T: 0162-512132
M: info@fysiogeertruidenberg.nl

Openingstijden
Maandag 8:00 - 21:00
Dinsdag 8:00 - 18:00
Woensdag 8:00 - 20:00
Donderdag 8:00 - 18:00
Vrijdag 8:00 - 17:00

 

Volg ons online!

Designed by YA! Media | www.ya-media.nl | © 2023 Fysiotherapie Geertruidenberg