Het is donderdag 22:17De praktijk is gesloten.
Het is donderdag 22:17De praktijk is gesloten.

Privacyreglement – fysiotherapie Geertruidenberg

Algemeen

Fysiotherapie Geertruidenberg en onze medewerkers hechten veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring wordt omschreven hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Bij Fysiotherapie Geertruidenberg verwerken wij persoonsgegevens. Dit is noodzakelijk om u (medisch) goed te kunnen behandelen, wegens wettelijke verplichtingen en in verband met financiële afhandeling van uw behandelingen.

Er wordt door ons alles aan gedaan om uw privacy te waarborgen. Praktijk Fysiotherapie Geertruidenberg houdt zich aan de wet- en regelgeving Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit houdt in dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt (deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring).
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel de gegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 • Vragen om uw toestemming indien wij deze nodig hebben voor de verwerking van de persoonsgegevens.
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen voor de verwerking van persoonsgegevens om beveiliging van deze gegevens te waarborgen.
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan derde partijen, tenzij dit na toestemming overeen is gekomen en noodzakelijk is voor behandeling.
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze rechten respecteren.

 

Verwerking van persoonsgegevens van cliënten en oud-cliënten

Persoonsgegevens van cliënten worden door Fysiotherapie Geertruidenberg verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden;
 • Het uitvoering geven aan de behandelovereenkomst.

 Grondslag voor deze persoonsgegevens is de behandelovereenkomst

 Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Fysiotherapie Geertruidenberg de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Naam en achternaam
 • Burgerservicenummer (BSN)
 • Verificatie identiteitsbewijs
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Geslacht
 • (Relevante) Gegevens over uw gezondheid

Uw gegevens worden door Fysiotherapie Geertruidenberg opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de behandelovereenkomst en daarna minimaal 15 jaar op basis van wettelijke eisen.
 • Voor oud-cliënten geldt maximaal 40 jaar op basis van wettelijke eisen

 

Verwerking van persoonsgegevens van klanten of leveranciers  

Persoonsgegevens van cliënten worden door Fysiotherapie Geertruidenberg verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden;
 • Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

Grondslag voor deze persoonsgegevens in het contactformulier via de website

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Fysiotherapie Geertruidenberg de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Naam en achternaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Uw gegevens worden door Fysiotherapie Geertruidenberg opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna in de financiële administratie op basis van wettelijke eisen.

De plichten van praktijk Fysiotherapie Geertruidenberg

Fysiotherapie Geertruidenberg is volgens de AVG verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens in de praktijk. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de praktijk als volgt;

 • Uw gegevens worden door de volgende doeleinden verzameld:
  • Voor fysiotherapeutische zorgverlening
  • Voor doelmatig beheer en beleid
  • Voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting.
 • Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.
 • U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat uw persoonsgegevens verwerkt worden. Dit kan gebeuren door de zorgverlener, maar ook via onze website.
 • Alle medewerkers van Fysiotherapie Geertruidenberg hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met persoonsgegevens.
 • Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor (schriftelijke) toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.
 • Fysiotherapie Geertruidenberg bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

 

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens Fysiotherapie Geertruidenberg van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

 

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Wanneer u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit mondeling of middels een aanvraagformulier kenbaar maken. Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of een curator of mentor).

 

Verstrekking aan derden

De medewerkers van Fysiotherapie Geertruidenberg hebben de verplichting vertrouwelijk met persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt in dat de zorgverlener voor verstrekking van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Er zijn wel enkele uitzonderingen op deze regel. Op grond van wettelijke voorschriften kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar dit kan ook wanneer er gevreesd wordt voor een ernstig gevaar van uw gezondheid of die van derde. Bovendien kunnen gegevens uitgewisseld worden met andere zorgverleners, zoals bijvoorbeeld een huisarts.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

Teneinde de fysiotherapie verder te kunnen blijven ontwikkelen en op een hoog peil te houden moet er wetenschappelijk onderzoek worden verricht. Daarvoor is het onder andere noodzakelijk dat er statistieken en vragenlijsten worden opgesteld. Als uw gegevens daarvoor worden gebruikt zullen deze, om uw privacy te waarborgen, niet tot u persoonlijk herleidbaar zijn (anoniem). Als u er bezwaar tegen heeft dat uw gegevens voor (anoniem) wetenschappelijk onderzoek worden gebruikt kunt u dat mededelen aan uw fysiotherapeut

Overdracht van medische gegevens

Als u een andere zorgverlener kiest, is het belangrijk dat deze op de hoogte is van uw medische voorgeschiedenis. U heeft tevens ook het recht uw medische gegevens op te vragen. Het recht geldt voor een deel van de gegevens in uw medische dossier.

 • Welke gegevens wel
  De persoonsgegevens die u als patiënt zelf en actief heeft verstrekt. Dat geldt ook voor de gegevens die indirect door u zijn verstrekt door gebruik te maken van een dienst of apparaat dat gegevens vastlegt (denk hierbij aan een bloeddrukmeting, saturatiemeting, wandeltest etc.).
 • Welke gegevens niet
  Conclusies, diagnoses, vermoedens en behandelplannen die de fysiotherapeut op basis van de door u verstrekte informatie vaststelt vallen niet onder de overdrachtsplicht.

Een overzicht van de medische gegevens waarvoor het overdrachtsrecht geldt, wordt door uw fysiotherapeut persoonlijk aan u overgedragen of per aangetekende post naar uw huisadres gestuurd. Dit dient binnen een maand na uw verzoek plaats te vinden.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.


Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft, neem dan contact met ons op!

Maak een afspraak!

Vul het contactformulier in, wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Fysiotherapie Geertruidenberg

Leerthouwerstraat 2 - 4
4931 CX Geertruidenberg

Fysiotherapie Geertruidenberg

Walgang 93
4931 DH Geertruidenberg

T: 0162-512132
M: info@fysiogeertruidenberg.nl

Openingstijden
Maandag 8:00 - 21:00
Dinsdag 8:00 - 18:00
Woensdag 8:00 - 20:00
Donderdag 8:00 - 18:00
Vrijdag 8:00 - 17:00

 

Volg ons online!

© 2023 Fysiotherapie Geertruidenberg | privacyreglement

Designed by YA! Media | www.ya-media.nl